รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2563 08:18:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ STGT เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
STGT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : STGT
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ                      : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 02 ก.ค. 2563
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 02 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 1,428,780,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 1,428,780,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 1,428,780,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 438,780,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 434,780,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 4,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 34.00
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2563
ลักษณะธุรกิจ                     :
ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์
หมายเหตุ                      :
- ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) 
ราคาหุ้นละ 30.60 บาท
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ STGT จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________