รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2563 07:45:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการกับ EFORL กรณีได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
หลักทรัพย์
EFORL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2563 ให้แก่บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผ่อนผันถึงวันที่ 14 สิงหาคม
2563
(รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 23 มิถุนายน 2563)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่หยุดพักการซื้อขาย (SP) หลักทรัพย์ EFORL 
เนื่องจากเหตุการณ์ไม่นำส่งงบการเงินในระหว่างได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
______________________________________________________________________