รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2563 07:06:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JCKH เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
JCKH
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JCKH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 156,319,418.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 625,277,672
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 125,055,534
ทุนใหม่ (บาท)                    : 187,583,301.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 750,333,206
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.35
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 22 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________