รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2563 07:05:00
หัวข้อข่าว
3 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ HYDRO และ PACE
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายชั่วคราว
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 03 ก.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ HYDRO และ PACE ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 
เป็นต้นไป จนกว่า HYDRO และ PACE จะส่งงบการเงินครบถ้วน
______________________________________________________________________