รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 19:11:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS
หลักทรัพย์
SCC11C2006A
แหล่งข่าว
KS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            

เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 30 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 03 ก.ค. 2563
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : ADVA11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.02676
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 185.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 279.253
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BGRI11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08383
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 53.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 48.712
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.40138

ชื่อย่อ DW                      : CKP11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.40327
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.12
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.943
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPAL11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.097
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 67.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 98.672
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPN11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.0967
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 48.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 81.248
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GPSC11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.06742
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 73.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 81.088
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GULF11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.20992
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 37.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 37.315
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.09132

ชื่อย่อ DW                      : IVL11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.07058
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 27.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 31.024
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KTB11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.25404
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 10.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 19.963
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MINT11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08396
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 20.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 41.685
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTE11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04293
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 91.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 132.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : QH11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.04137
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 2.24
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 2.767
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SCB11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05062
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 72.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 140.64
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SCC11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.01135
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 368.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 479.574
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SPAL11C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.19603
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 16.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 17.998
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายกรภัทร์ อริยาดิเรก
ตำแหน่ง                       : รองผู้บริหารฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้