รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 18:52:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
COL
แหล่งข่าว
COL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อรองรับธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ Omni-channel
สถานที่ประชุม                     : ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงเเรมอีสติน เเกรนด์ 
สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้