รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 17:24:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย FSS
หลักทรัพย์
BDMS24C2006A
แหล่งข่าว
FSS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            

เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 30 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 03 ก.ค. 2563
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : ADVA24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.01515
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 185.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 206.205
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AMAT24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.26232
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 23.196
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AOT24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10449
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 60.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 79.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BDMS24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.07675
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 22.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 26.385
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BJC24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12442
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 39.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 47.965
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CKP24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.00817
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.12
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.753
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ERW24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.85531
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.76
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.696
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GUNK24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.22353
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 2.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 3.127
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MINT24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.07997
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 20.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 38.013
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PLAN24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.5294
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 6.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.614
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : RATC24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10747
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 62.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 74.583
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SCC24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.02526
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 368.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 387.144
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STEC24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21891
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 15.862
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TASC24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.23645
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 25.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 22.006
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.70793

ชื่อย่อ DW                      : TU24C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.26841
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.90
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 15.533
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสุรเชษฐ์ คมไพบูลย์กิจ
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้