รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 17:12:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 46 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย YUANTA
หลักทรัพย์
TOP19P2006A
แหล่งข่าว
YUANTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            

เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 30 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 03 ก.ค. 2563
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : ADVA19P2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04202
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 185.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 171.092
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AEON19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.0418
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 108.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 205.865
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AMAT19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21463
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 19.618
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AWC19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.44559
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.86
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.783
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BCH19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22441
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 17.626
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BGRI19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08113
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 53.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 74.809
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BH19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04516
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 116.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 162.368
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CBG19P2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.13817
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 104.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 67.942
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CKP19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.08406
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.12
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.207
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPF19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08389
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 31.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 33.492
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DTAC19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08718
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 39.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 53.492
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ERW19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.41543
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.76
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.895
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GFPT19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.17875
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 13.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 13.446
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GULF19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10605
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 37.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 47.24
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GULF19P2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.40305
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 37.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 28.185
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GUNK19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.16914
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 2.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 3.041
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HANA19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.07915
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 27.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 39.175
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08034
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 27.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 35.565
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL19P2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12269
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 27.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 26.179
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : JMT19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.18567
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 22.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 24.481
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KTC19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08484
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 30.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 39.939
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MAJO19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22273
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 26.841
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MINT19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08191
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 20.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 36.226
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MTC19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08531
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 52.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 76.249
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PRM19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.37287
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 7.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.096
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.2625

ชื่อย่อ DW                      : PSL19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.3876
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.45
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.10
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTG19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.19683
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 16.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 15.871
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.0648

ชื่อย่อ DW                      : PTG19P2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.30392
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 16.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 12.871
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTT19P2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14274
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 37.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 38.19
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.0628

ชื่อย่อ DW                      : PTTE19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04154
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 91.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 141.706
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTE19P2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.06439
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 91.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 108.221
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 1.0606

ชื่อย่อ DW                      : PTTG19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08741
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 68.689
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTG19C2006B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08971
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 58.422
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTG19P2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12784
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 47.667
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.1811

ชื่อย่อ DW                      : QH19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.19349
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 2.24
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 2.918
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SCB19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04582
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 72.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 106.773
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SCC19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.02404
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 368.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 405.191
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SGP19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21306
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 8.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 11.419
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SGP19C2006B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.42177
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 8.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 9.677
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TASC19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.20897
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 25.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 19.90
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 1.0657

ชื่อย่อ DW                      : TISC19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05476
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 69.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 109.387
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOP19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09029
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 44.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 71.20
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOP19P2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.13666
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 44.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 55.378
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 1.5208

ชื่อย่อ DW                      : TRUE19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.04467
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.796
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : VGI19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.38702
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 7.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 10.634
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : WHA19C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.17302
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.32
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 3.626
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : Mr. Hsuan-Yi Chen
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้