รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 17:11:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย TNS
หลักทรัพย์
CK16C2006A
แหล่งข่าว
TNS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            

เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 30 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 03 ก.ค. 2563
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : AMAT16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05664
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 23.248
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BBL16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.0307
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 107.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 166.689
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BCH16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.17411
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 17.329
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BDMS16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15598
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 22.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 23.18
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BEM16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14429
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 9.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 10.198
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BJC16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.06023
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 39.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 46.173
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CK16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.18404
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 20.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 22.723
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPAL16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.0679
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 67.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 79.527
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12317
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 39.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 59.405
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10234
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 27.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 43.485
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTG16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.07305
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 58.667
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STEC16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.27075
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 23.327
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : WHA16C2006A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.03961
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.32
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.905
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้