รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 17:05:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ...Symbols...(F53-5)
หลักทรัพย์
AMANAH
แหล่งข่าว
AMANAH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 มิ.ย. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : AMANAH-WA
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1 (AMANAH-WA)ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 2,398,500
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 9,625,129
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.08
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 1.21
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 2,590,382
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 9,191,935หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ์แต่ละรายสามารถใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้ตามราคาการใช้สิทธิ์ที่ได้กำห
นดไว้ ดังนี้ ปีที่ 1 (ครั้งที่ 1และ2) เท่ากับ1.00 บาท ปีที่ 2 (ครั้งที่3และ4)เท่ากับ1.09บาท ปีที่
3(ครั้งที่ 5และ6) เท่ากับ1.12 บาท ปีที่ 4 (ครั้งที่7และ8 )เท่ากับ1.21 บาท ปีที่5 (ครั้งที่9และ10)
เท่ากับ1.30 บาท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้