รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 17:04:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 8 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI
หลักทรัพย์
TRUE13C2007A
แหล่งข่าว
KGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 30 มิ.ย. 2563
วันใช้สิทธิ                      : 21 ก.ค. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 21 ก.ค. 2563
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 16 ก.ค. 2563
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 17 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 21 ก.ค. 2563

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AAV13C2007A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.90 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCP13C2007A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 27.65
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.83862 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL13C2007A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 76.582
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.76487 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ERW13C2007A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.109
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.9825 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GPSC13C2007A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 88.011
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.85678 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GPSC13P2007A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 65.267
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.41675 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PLAN13C2007A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 7.121
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.32407 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TRUE13C2007A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.332
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.96691 : 1หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด
4. อัตราใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้หากหุ้นอ้างอิงมีการขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจื้อ-หง หลิน
ตำแหน่ง                       : กรรมการอำนวยการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้