รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HSI28P2012L เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
HSI28P2012L
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (MACQ)
ชื่อย่อ DW                      : HSI28P2012L
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา Hang Seng Index 
ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2563
ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น L
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 01 ก.ค. 2563
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 148,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ดัชนีราคา Hang Seng Index (HSI)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 148,000,000.00
ตัวคูณดัชนี (ดอลลาร์ฮ่องกง : จุดของดัชนี)        : 0.00025
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 20,800.00
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา                  : 
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้า
ย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Hang Seng Index Series ID HSI Futures
December 2020 ที่ประกาศโดย Hong Kong Futures Exchange Limited
ประเภท DW                     : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 30 ก.ย. 2563
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 30 ธ.ค. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 06 ม.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 06 ม.ค. 2564
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี
 จำกัด (MCSSPL)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
URL ข้อมูลราคาดัชนี                  : www.thaidw.com
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________