รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 08:41:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มวาระการอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2562)
หลักทรัพย์
DEMCO
แหล่งข่าว
DEMCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 มิ.ย. 2563
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 
เนื่องจากได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมเพิ่มวาระงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 
อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.03 บาท ณ วัน
Record Date เพื่อรับเงินปันผล วันที่ 16 เมษายน 2563 และจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้