รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 08:33:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI ก่อนเพิกถอน
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________

ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : 
เตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI ก่อนเพิกถอน
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้มีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของ SSI เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 - 10
กรกฎาคม 2563 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ SSI
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(รายละเอียดตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวบริษัท วันที่ 22 มิถุนายน 2563)
______________________________________________________________________