รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 07:09:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ ACG เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
ACG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ACG)
ตลาดรองเดิม                     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุตสาหกรรม
ตลาดรองใหม่                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจใหม่                    : ยานยนต์
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) 
ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ปัจจุบันมีบริษัท
ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก
เป็นผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า
วันที่มีผล                      : 01 ก.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ACG) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 และต่อมา ACG ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ ACG ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ACG มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของ ACG จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท รวม 300,000,000 บาท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
โดยจัดให้หุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
"ACG" เช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________