รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2563 06:57:00
หัวข้อข่าว
ตลาดตราสารหนี้เพิ่มสินค้า : ตราสารหนี้ของ SRT276A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
BEX
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ตราสารหนี้
ผู้ออกตราสารหนี้                    : การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT)
ชื่อตราสารหนี้                     : SRT276A
หมวดอุตสาหกรรม                   : SOE
กระดานซื้อขาย                    : AP
วันครบกำหนดไถ่ถอน                  : 24 มิ.ย. 2570
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 ก.ค. 2563
ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย                  : 1,000.00
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                  : 1,000.00
จำนวนหน่วยคงค้างณ วันรับเข้าจดทะเบียน         : 4,000,000
มูลค่าที่ตราไว้รวม                   : 4,000,000,000.00
อายุ                        : 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย                    : 1.41%
รอบการจ่ายดอกเบี้ย                  : ทุก 6 เดือน
นายทะเบียน                     : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ                      :
SRT276A เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
______________________________________________________________________