รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มิ.ย. 2563 17:21:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ LiVE Platform พัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เสริมกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ฉบับที่ 34/2563
29 มิถุนายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ LiVE Platform พัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 
เสริมกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ LiVE Platform เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups 
สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านตลาดทุนไทย
สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เติบโตเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ
เปิดตัวเว็บไซต์ www.live-platforms.com โดยระยะแรกเริ่มให้บริการ Education Platform
แหล่งความรู้เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เป็นต้นไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (Small and
Medium Enterprises : SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ซึ่งมีอยู่กว่า 700,000 รายในประเทศ
และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงมีกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง

"ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เปิดตัวเว็บไซต์ 
www.live-platforms.com  ยกระดับ LiVE Platform เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups
สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง
โดยปูพื้นฐานความรู้ผู้ประกอบการครอบคลุมทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
ร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน
ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและเป็นศูนย์รวมบริการด้านระบบงานซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลด
ต้นทุนของผู้ประกอบการ และเมื่อผู้ประกอบการเติบโตถึงระดับหนึ่ง LiVE Platform
จะเป็นช่องทางสู่การเข้าถึงแหล่งทุนผ่านตลาดทุนไทยด้วย" นายภากรกล่าว

LiVE Platform จะทยอยเปิดให้บริการเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะแรก : เสริมรากฐาน (Education Platform) 
ด้วยหลักสูตรความรู้สำหรับผู้ประกอบการในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ (online learning)
ครอบคลุมความรู้และทักษะด้านการทำธุรกิจ อาทิ การจัดการธุรกิจและนวัตกรรม การจัดการการเงินและการระดมทุน
การจัดการด้านบัญชี เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทั้งคลังความรู้ออนไลน์ในหลายรูปแบบ รวมกว่า 270
ชิ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน www.live-platforms.com/education
ตั้งแต่วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เป็นต้นไป
ระยะที่สอง : สร้างความแกร่ง (Scaling Up Platform) ของธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการระดมทุน 
ผ่านการให้ความรู้เชิงลึก การวางโครงสร้างและพัฒนาระบบการทำงานที่สำคัญในการทำธุรกิจ อาทิ ระบบบัญชี
การเงิน ภาษี รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
และการร่วมในเครือข่ายเจรจาธุรกิจกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในไตรมาส 3 ปี 2563
ระยะที่สาม : ระดมทุนธุรกิจเติบโต (Fundraising and Trading Platform) ด้วยกลไกขับเคลื่อนตลาดทุนสำหรับ 
SMEs และ Startups ทั้งการระดมทุนผ่านการกระจายหุ้นในตลาดแรก
และการซื้อขายในตลาดรองที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups โดยเฉพาะ หรือ SME Board
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง เตรียมความพร้อมด้านหลักเกณฑ์ การพัฒนาระบบงาน และการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2564

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลความรู้สำหรับผู้ประกอบการได้ที่ www.live-platforms.com หรือสอบถาม SET 
Contact Center 0 2009 9999

 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________