รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2563 17:36:00
หัวข้อข่าว
การเปิดเผยเงินกู้ยืมระหว่างกัน
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/010/63

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่อง   การเปิดเผยเงินกู้ยืมระหว่างกัน

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งว่า ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
บริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียน และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนด

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ExxonMobil Development Finance Company) 6,000 
ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท ชำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดงวดละ 3
เดือนและชำระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในมิถุนายน 2566
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


.....................................................................
 (นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้