รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2563 09:23:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NMG
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NMG
  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย "SP" (Suspension) หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี2562
มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนดนั้น
  บัดนี้ NMG ได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 25 
มิถุนายน 2563)
  อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ NMG ต่อไป เนื่องจาก NMG 
ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
______________________________________________________________________