รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2563 20:22:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
NMG
แหล่งข่าว
NMG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนเทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2562
  ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562
  ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่
ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4  อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 และบริษัทย่อยประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้
1)  นางศศิธร  พงศ์อดิศักดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรือ
2)  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือ
3)  นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
และให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี
และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 
จำนวนรวมไม่เกิน 4,540,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 กับปี 2562 ดังนี้
  ปี 2563 (ปีที่เสนอ)  ปี 2562
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่เกิน 4,540,000 บาท
(สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท)  4,480,000 บาท
(สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท)

วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 มิ.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 มีผล ขาดทุนสุทธิ และ มีผลขาดทุนสะสม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้