รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2563 17:41:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขยายเวลาใช้เกณฑ์ชั่วคราว ถึง 30 ก.ย.นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                        ฉบับที่ 33/2563
                                25 มิถุนายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขยายเวลาใช้เกณฑ์ชั่วคราว   ถึง 30 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขยายเวลาใช้เกณฑ์ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด
จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นสิ้นสุดไม่เกิน 30 กันยายน 2563

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 
ได้ประกาศปรับเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต (Short Sell)
และเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
ปรับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของ SET50 Index Futures,
SET50 Index Options, Sector Futures และ Single Stock Futures
ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ชั่วคราวตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ถึง 30
มิถุนายน 2563 นั้น

ด้วยในปัจจุบันภาวะตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ COVID-19 
และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง SET และ TFEX
จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการใช้เกณฑ์ชั่วคราวดังกล่าวออกไปเป็นสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563
หลังรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว
โดยสรุปหลักเกณฑ์ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ราคาขายชอร์ต (Short Sell)
เกณฑ์ปกติ Zero Plus Tick (ใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย)
เกณฑ์ชั่วคราว Uptick (ใช้ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย)

เกณฑ์ Ceiling & Floor
หุ้น / หน่วยลงทุน / DR / ETF / Warrant / DW / TSR เกณฑ์ปกติ +/- 30% เกณฑ์ชั่วคราว +/- 15%
Foreign share เกณฑ์ปกติ +/- 60% เกณฑ์ชั่วคราว +/- 30%

หมายเหตุ: Warrant / DW / TSR กำหนด Ceiling & Floor +/- 15% ของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงในวันทำการ 
ซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

เกณฑ์ Daily Price Limit
SET50 Index Futures / SET50 Index Options / Sector Futures / Single Stock Futures เกณฑ์ปกติ +/- 30% 
เกณฑ์ชั่วคราว +/-15%

หมายเหตุ: SET50 Index Options กำหนด Daily Price Limit +/- 15% ของราคาปิดของดัชนี SET50 Index 
ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า

                      "SET?Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________