รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2563 17:12:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
EASTW
แหล่งข่าว
EASTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 04 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 และข้อ 33
สถานที่ประชุม                     : ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้