รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2563 21:33:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
GYT
แหล่งข่าว
GYT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 มิ.ย. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
24 มิถุนายน 2563

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 (ครั้งที่ 52) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่จัดประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
(ครั้งที่ 52) ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีมติดังนี้

1.  ระเบียบวาระที่ 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 
ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้
 เห็นด้วย   6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย   0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
บัตรเสีย    0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
รวม  6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
งดออกเสียง  0  -

2.  ระเบียบวาระที่ 2:  พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท 
ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

3.  ระเบียบวาระที่ 3:   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้
 เห็นด้วย   6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย   0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
บัตรเสีย    0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
รวม  6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
งดออกเสียง  0  -

4.  ระเบียบวาระที่ 4:   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน
สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน
การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทประกอบด้วย
และอนุมัติให้งดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้
 เห็นด้วย   6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย   0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
บัตรเสีย    0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
รวม  6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
งดออกเสียง  0  -


5.  ระเบียบวาระที่ 5:  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 
ดังนี้

นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้
 เห็นด้วย   6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย   0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
บัตรเสีย    0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
รวม  6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
งดออกเสียง  0  -

นายวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้
 เห็นด้วย   6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย   0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
บัตรเสีย    0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
รวม  6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
งดออกเสียง  0  -

นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้  
 เห็นด้วย   6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย   0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
บัตรเสีย    0  คิดเป็น ร้อยละ 0.00
รวม  6,501,266  คิดเป็น ร้อยละ 100.00
งดออกเสียง  0  -

โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่านายเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap)
จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6.  ระเบียบวาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 
ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้
างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท
ดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง  ปี 2563  ปี 2562
1. ประธานกรรมการ   ปีละ 500,000 บาท   ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ  ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)  ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ   ไม่มี  ไม่มี

ตำแหน่ง  ปี 2563  ปี 2562
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ   ปีละ 350,000 บาท   ปีละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ  ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)  ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ   ไม่มี  ไม่มี

ตำแหน่ง  ปี 2563  ปี 2562
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล   ปีละ 100,000 บาท   ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)  ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ   ไม่มี  ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้
 

7.  ระเบียบวาระที่ 7:  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2560, 2561 และ
2562 เนื่องจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4
บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายช
ื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและก
ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ 
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
รายชื่อผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.  นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย  4526  3 ปี (ปี 2555 2560 และ2561)
2.  นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล  4174  3 ปี (ปี 2552 - 2554)
3.  นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล  4474  -

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  ปี 2563 (บาท)  ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)  1,900,000  1,900,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)  ไม่มี  ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้

 

8.  ระเบียบวาระที่ 8:  พิจารณากิจการอื่น ๆ 
ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท
  
  ไม่มีการพิจารณากิจการอื่น ๆ แต่อย่างใด


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


นายลูก้า เครปาโชลี่
กรรมการผู้จัดการ


เลขานุการบริษัท โทร. 0-2909-8080 ต่อ 249
  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้