รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2563 18:39:00
หัวข้อข่าว
รับทราบแผนการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในทรัพย์สินโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร
หลักทรัพย์
JWD
แหล่งข่าว
JWD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง รับทราบแผนการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในทรัพย์สินโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่ บริษัท 
เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("ผู้จัดการกองทรัสต์")
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล
โกรท ("กองทรัสต์ AIMIRT")
ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์เรื่องแผนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติ
ม ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สิทธิการเช่าในที่ดิน, สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสำนักงาน
รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจากบริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกองทรัสต์ AIMIRT เลขที่ AIMRM 077/2563
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นั้น บริษัทรับทราบแผนการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ข้างต้น
และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการขายทรัพย์สินดังกล่าว
โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                            ขอแสดงความนับถือ


                      (นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์)
                             เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้