รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มิ.ย. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผย Book Closing Date หรือ Record Date สำหรับหลักทรัพย์บางประเภท
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                       ฉบับที่ 32/2563
                               24 มิถุนายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผย Book Closing Date หรือ Record Date สำหรับหลักทรัพย์บางประเภท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) 
หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ (Record Date) สำหรับหลักทรัพย์บางประเภท ดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) 
และทรัสต์เพื่อการลงทุน (REIT, Trust) ปรับปรุงเกณฑ์เป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24
มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ โดยให้สามารถแจ้ง Book
Closing Date หรือ Record Date เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการได้
หากผู้ออกหลักทรัพย์มีมติกำหนด Book Closing Date หรือ Record date ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหลักทรัพย
์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.

2. กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 
และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ให้แจ้ง Book Closing Date หรือ Record Date
เพื่อสิทธิใด ๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักทรัพย์
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ยังคงเป็นระยะเวลาที่ทำให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน
ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว

ผู้ลงทุนและผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
https://www.set.or.th/rulebook/#/circular/content/27144?lang=th

                  "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________