รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มิ.ย. 2563 18:05:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 มิ.ย. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-009/2563

  23 มิถุนายน 2563

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังนี้  :

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  
โดยมีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,336,752 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  601,308,700  99.9953
ไม่เห็นด้วย  28,052  0.0047
งดออกเสียง  0  N/A
บัตรเสีย  0  -

2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

3.  อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  601,338,900  99.9953
ไม่เห็นด้วย  28,052  0.0047
งดออกเสียง  0  N/A
บัตรเสีย  0  -

4.  อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1  ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
70,645,730 บาท
4.2  งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  601,338,900  99.9953
ไม่เห็นด้วย  28,052  0.0047
งดออกเสียง  0  N/A
บัตรเสีย  0  -

5.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายใดรายหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้
1. นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4523
2. นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  6660
3. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3930
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
1,370,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้


มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  599,337,611  99.6625
ไม่เห็นด้วย  2,029,341  0.3375
งดออกเสียง  0  N/A
บัตรเสีย  0  -

6.  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้
  6.1  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ นายปลื้มใจ สินอากร นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย และ
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น
1. นายปลื้มใจ  สินอากร  601,333,400  99.9944  33,552  0.0056  0  N/A  0
  กรรมการ              
2. นางนงลักษณ์  พงษ์ศรีหดุลชัย  599,333,400  99.6618  2,033,552  0.3382  0  N/A  0
  กรรมการ              
3. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ  601,333,400  99.9944  33,552  0.0056  0  N/A  0
  กรรมการอิสระ และ
  กรรมการตรวจสอบ              

6.2  อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ 
สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  599,283,000  99.6534
ไม่เห็นด้วย  2,033,552  0.3382
งดออกเสียง  50,400  0.0084
บัตรเสีย  0  -


7.  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 601,366,952 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  601,338,900  99.9953
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  28,052  0.0047
บัตรเสีย  0  -


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
                                        บริษัท จัสมิน 
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้