รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มิ.ย. 2563 17:30:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 มิ.ย. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ตล. 019/2563

                    วันที่ 23 มิถุนายน 2563

เรื่อง  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารเอคิว สแควร์ เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1.  นายอวยชัย กุลทิพย์มตรี         ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
2.  นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอนันเดซ   ตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.  ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง        ตำแหน่งกรรมการบริหาร
4.  ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน         ตำแหน่งกรรมการบริหาร
5.  นางสาวกุลชญา วัฒนา        ตำแหน่งกรรมการบริหาร
6.  นายเอ สัจเดว์          ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ      ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.  นายกิตณรงค์ ติระขจร        ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในการเปิดประชุมฯมีผู้ถือหุ้นและผู้ที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 56 ราย จำนวนหุ้น 
34,887,605,589 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.89 ของทุนชำระแล้ว
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมฯ
จึงทำให้จำนวนหุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้นไม่เท่ากัน บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2562เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานฯด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท
ี่มาประชุมฯและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  34,892,605,589  100.00
ไม่เห็นด้วย  0  0.00
งดออกเสียง  0  0.00
รวม  34,892,605,589  100.00
บัตรเสีย  0.00  -วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี2562 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
    
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  34,921,813,710  100.00
ไม่เห็นด้วย  0  0.00
งดออกเสียง  0  0.00
รวม  34,921,813,710  100.00
บัตรเสีย  0.00  -

    
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31
 ธันวาคม 2562
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  34,921,813,710  100.00
ไม่เห็นด้วย  0  0.00
งดออกเสียง  0  0.00
รวม  34,921,813,710  100.00
บัตรเสีย  0.00  -

  
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระฯ โดยกรรมการมีวาระ ละ 3 ปี 
ในปีนี้มีกรรมการที่ครบออกตามวาระ 2 ท่าน คือ 1. นายเอ สัจเดว์  2 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
และเพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนในมาตรา 71 วงเล็บ 2 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พศ.2535
จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในปีนี้จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปี
2564 ใช้วิธีการจับฉลาก โดยผลฉลากที่ได้คือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ มาครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมแ
ละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

วาระที่ 5.1 นายเอ สัจเดว์
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  34,930,583,710  100.00
ไม่เห็นด้วย  0  0.00
งดออกเสียง  0  0.00
รวม  34,930,583,710  100.00
บัตรเสีย  40,000.00  -

วาระที่ 5.2 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  34,930,583,710  100.00
ไม่เห็นด้วย  0  0.00
งดออกเสียง  0  0.00
รวม  34,930,583,710  100.00
บัตรเสีย  40,000.00  -
    
วาระที่ 5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  34,930,583,710  100.00
ไม่เห็นด้วย  0  0.00
งดออกเสียง  0  0.00
รวม  34,930,583,710  100.00
บัตรเสีย  40,000.00  -


  
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือนายบุญญพัฒน์ 
สุวรรณมาศเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
    
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  34,930,883,710  100.00
ไม่เห็นด้วย  0  0.00
งดออกเสียง  40,000  0.00
รวม  34,930,923,710  100.00
บัตรเสีย  0.00  -


วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 
2563 มีจำนวน 3.5 ล้านบาท
    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3.5 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
    
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  34,910,883,710  99.94
ไม่เห็นด้วย  0  0.00
งดออกเสียง  20,000,000  0.06
รวม  34,930,883,710  100.00
บัตรเสีย  40,000.00  -
  

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทกรินทร์ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังนี้
ผู้สอบบัญชี 3 ท่าน แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
 และบริษัทย่อย ดังนี้
1.  นายเจษฎา หังสพฤกษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียน 3759 และ/หรือ
2.  นายจิโรจ ศิริโรโรจน์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียน 5113 และ/หรือ
3.  น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305
เสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย เพิ่มเติม ดังนี้ 
นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วรารัท ศักดิ์ศรีบวร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 13273
ค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 13 บริษัท จำนวน 6,300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (NON AUDIT FEE) 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกรินทร์ ออดิท ทั้ง 10 ท่าน และอนุมัติ
ค่าสอบบัญชี จำนวน 6,300,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น(NON AUDIT FEE) ตามจำนวนที่จ่ายจริง 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดั
งนี้
  
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  34,930,923,710  100.00
ไม่เห็นด้วย  0  0.00
งดออกเสียง  0  0.00
รวม  34,930,923,710  100.00
บัตรเสีย  0.00  -

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


   (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)  (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
    กรรมการ                กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้