รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2563 12:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ("ประชุมผู้ถือหุ้นฯ") เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  104/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 
("ประชุมผู้ถือหุ้นฯ")
  เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นฯ ในวันศุกร์ที่ 26 
มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
และธนาคารได้นำส่งแนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
("แนวปฏิบัติฯ") ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563
โดยมีรายละเอียดความทราบแล้วนั้น
สืบเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)
ซึ่งได้มีประกาศมาภายหลังจากการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฯ
ธนาคารเห็นควรแจ้งการผ่อนคลายแนวปฏิบัติฯ ของธนาคาร เพื่อความสอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายของทางการ
โดยขอยกเลิกการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้เกิน 50 คน ซึ่งได้กำหนดไว้เดิม
ในส่วนของมาตรการด้านอื่นนั้น ธนาคารจะยังคงความเข้มข้นไว้เช่นเดิม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของส่วนรวม 
ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ การจัดตั้งจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่างของที่นั่งเพื่อลดความแออัด
การจัดประชุมให้   กระฉับ ฯลฯ นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ธนาคารจะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม
โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนคำถามและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารแทน
เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของทางการ ธนาคารขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าออก 
และนั่งตามเลขที่นั่งที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวกรณีพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมติดเชื้อ COVID-19
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

                                                           
                (นางปฏิมา จำปาสุต)
เลขานุการบริษัท


งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้