รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2563 09:03:00
หัวข้อข่าว
ตลท.เพิกถอน SSI โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 1 - 10 ก.ค. 2563 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________

การเพิกถอนหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
วันที่เพิกถอน                     : 11 ก.ค. 2563
เหตุผล                       :
 - แก้ไขเหตุเพิกถอนไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : วันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2563
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน
หมายเหตุ                      :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ SSI ในวันที่ 
1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด
(Ceiling & Floor) ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI)
และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ SSI แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
ของหุ้นสามัญ SSI จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหุ้นสามัญของ SSI มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)
- ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, 
ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น
ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุด ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ตาม Link ใน PDF
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : วันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2563
เหตุผล                       :
คงเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________