รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2563 09:00:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของ WG
หลักทรัพย์
WG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดต่ำสุด             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของ WG
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (WG)
วันที่มีผล                      : 22 มิ.ย. 2563
ราคาสูงสุดและต่ำสุดใหม่                 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ WG 
มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาปิดในวันทำการก่อนหน้าของหลักทรัพย์
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563
(อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น)
และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
เหตุผล                       :
- บริษัทไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (WG) 
ได้มีมติคณะกรรมการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
จาก บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (BJCS) ที่ราคา 185.44 บาทต่อหุ้น
หมายเหตุ                      :
______________________________________________________________________