รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2563 08:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
FLOYD
แหล่งข่าว
FLOYD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 04 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (เพิ่มเติม)            :
 - รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สถานที่ประชุม                     : ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา 
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4  พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

   
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้