รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มิ.ย. 2563 08:07:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ MAX กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์
MAX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 19 มิ.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัท บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 
ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 นั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าว MAX วันที่ 24 มีนาคม 2563)

MAX ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ MAX ตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 3
เดือน นับแต่วันที่ MAX มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

อนึ่ง หาก MAX ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ ดังนี้
1. หากภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 MAX ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ MAX ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563
2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว MAX 
ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนและยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ MAX ต่อไป
______________________________________________________________________