รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2563 17:36:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม AGM No.49 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
หลักทรัพย์
SPI
แหล่งข่าว
SPI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 03 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - 1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้อง Galaxy โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
หมายเหตุ                      :
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น 
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
 และครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้