รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2563 12:38:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 30 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่  17 มิถุนายน 2563
       
        บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบ มติของคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดังนี้
        1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
   2. กำหนดให้วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม
2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้อง
       3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้
             ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26           กรกฎาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ    : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  เพื่อพิจารณารับรอง
      ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2662
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 
2562
      ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯแล้ว
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทา
งการเงินและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
      ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
    ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ      จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
2562 และการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาเสนอจ่ายเงินปัน      ผลในอัตรา 1.78 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,022,000.00 บาท (เจ็ดสิบ      เอ็ดล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ
30.14
ของกำไรสุทธิตามงบกำไร      ขาดทุน  โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ
ณ วัน      กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันจันทร์ที่ 3     สิงหาคม 2563
และ กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
โดยจะจ่ายหลังจาก  ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว
      ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
          ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 
ท่านที่ครบ            กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง             ดังนี้
              1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ
              2. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา
            3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว
      ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวน   8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณากำหนดและอนุมัติ
โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนนั้นต่อไป
      ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ  : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 หรือ นายวิชาติ  โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,100,000.00 บาท ( สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน )
     ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  
        จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                
             ขอแสดงความนับถือ
                                                      นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ
                เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มิ.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 03 ส.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 31 ก.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.78
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 21 ส.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้