รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มิ.ย. 2563 08:40:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TCJ เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) (TCJ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,055,960,730.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 105,596,073
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 263
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,055,963,360.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 105,596,336
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) จำนวน 258 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 263 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 9.804
วันใช้สิทธิ                      : 05 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 มิ.ย. 2563
______________________________________________________________________