รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2563 08:05:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2563
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 เม.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
15 มิถุนายน 2563

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2562/2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 3 ปี 2562/2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 55.89 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561/2562 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 77.20 ล้านบาท เป็นจำนวน 21.31 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 27.60
โดยการลดลงของรายได้เป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงจากผลกระทบของการแพ
ร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทำให้ลูกค้าของบริษัทมีการชะลอการสั่งซื้อ
เลื่อนระยะเวลาการรับมอบสินค้า ตลอดจนมีการหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว
และเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความต้องการเหล็กในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก
ส่งผลให้ราคาเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลง
เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ใช้การกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
เมื่อต้นทุนหรือราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงราคาขายจึงมีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย
ซึ่งก็ส่งผลให้รายได้สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562/2563 ปรับตัวลดลง โดยลดลง 54.26 ล้านบาท หรือร้อยละ
13.33 เป็น 241.70 ล้านบาท จาก 295.96 ล้านบาท ในปี 2561/2562
จากการปรับตัวลดลงของรายได้ที่ค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3 
ประกอบกับการที่กลุ่มบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ ทำให้กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 5.37
ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 4.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 419.75 จากขาดทุน
1.03 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2561/2562 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562/2563
กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงในช่วงที่ผ่านมา
ทำให้กลุ่มบริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงทำให้ผลการดำเนินงานสำหรับรอบ 9 เดือนของกลุ่มบริษัท
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1.01 ล้านบาทในปี 2561/2562 เป็น 8.01 ล้านบาทในปี 2562/2563 โดยเพิ่มขึ้นประมาณ
7.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 693.07
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้