รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2563 13:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักทรัพย์
ASP
แหล่งข่าว
ASP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 31 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม 
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2562
วาระที่ 2  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5  รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้