รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2563 07:43:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ T เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
PSG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (T)
ทุนเดิม (บาท)                    : 10,114,938,156.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,114,938,156
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 833,500,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 10,948,438,156.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,948,438,156
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : นายสันติ ปิยะทัต จำนวน 833,500,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.03
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 26 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 มิ.ย. 2563
______________________________________________________________________