รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2563 20:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
GYT
แหล่งข่าว
GYT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

11 มิถุนายน 2563

เรื่อง   แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
การลาออกของกรรมการ
1.  นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
และ
2.  นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 
เป็นต้นไป
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
1.  คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
ได้มีมติแต่งตั้งให้นายจีโน การ์ซาเรลลา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และ
2.  คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
ได้มีมติแต่งตั้งให้นายไมเคิล ลี เดรเยอร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            ขอแสดงความนับถือ


    (นายลูก้า เครปาโชลี่)
    กรรมการผู้จัดการ
โทร. 0-2909-8080 ต่อ 249
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้