รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2563 20:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
หลักทรัพย์
GYT
แหล่งข่าว
GYT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        11 มิถุนายน 2563

เรื่อง   แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่านางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา 
ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เป็นต้นไป
  ทั้งนี้ 
บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
ที่ว่างลง
และจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าต่อไปเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทท่านใหม่
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


    (นายลูก้า เครปาโชลี่)
   กรรมการผู้จัดการ
          
โทร. 0-2909-8080 ต่อ 249
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้