รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มิ.ย. 2563 08:27:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ PERM-W1 (ครั้งที่ 4)
หลักทรัพย์
PERM
แหล่งข่าว
PERM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ (ครั้งที่ 4)
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 10 มิ.ย. 2563
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PERM-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 15 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2563
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.80
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้