รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มิ.ย. 2563 07:25:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CI เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
CI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,066,593,433.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,066,593,433
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,432
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,066,595,865.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,066,595,865
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CI-W1) จำนวน 2,392 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,432 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.0172
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.1628
วันใช้สิทธิ                      : 29 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 มิ.ย. 2563
______________________________________________________________________