รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มิ.ย. 2563 07:08:00
หัวข้อข่าว
12 มิถุนายน 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TGOLDETF
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์  กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง (TGOLDETF)
ขึ้นเครื่องหมาย:  SP
เหตุผล  การเลิกกองทุน
วันปิดสมุดทะเบียน  17 มิ.ย. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP  วันที่ 15 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  18 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับชำระเงินเมื่อเลิกกองทุน 
17 มิถุนายน 2563
______________________________________________________________________