รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มิ.ย. 2563 12:31:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
RSP
แหล่งข่าว
RSP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่คณะกรรมการบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจาก ห้องประชุมชั้น 2
บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10100

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.richsport.co.th ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน
2563 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

โครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน                

เรื่อง                        : การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นซื้อคืนที่จะจำหน่าย(หุ้น)              : 27,000,000
%หุ้นซื้อคืนที่จะจำหน่ายต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 3.51
วิธีการในการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน               : การเสนอขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่เริ่มต้น -                    : วันที่ 01 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2563
วันที่ครบกำหนดการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้