รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มิ.ย. 2563 09:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน, การได้มาซึ่งสินทรัพย์,การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2563
หลักทรัพย์
IP
แหล่งข่าว
IP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 06 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 16 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การออกหุ้นกู้
 - การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมตันจงปาการ์ บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมอัมรา 
กรุงเทพ 180/1 ซอยสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้