รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มิ.ย. 2563 08:32:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุน กรณี KTECH ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจได้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
คำอธิบายรายการ                   :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการเพิกถอนบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH) 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจจะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนต่อไป นั้น
  ต่อมาวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
คณะกรรมการบริษัทมีมติยกเลิกการนำเสนอวาระขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติและยกเลิกกา
รจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
(รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 1 มิถุนายน 2563) ส่งผลให้ KTECH
ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขยายระยะเวลาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทข้างต้นได้
ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________