รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2563 17:19:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ YCI
หลักทรัพย์
YCI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ YCI
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) (YCI)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 1.00
วันที่มีผล                      : 11 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________