รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2563 16:54:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards 2020
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ฉบับที่ 29/2563
8 มิถุนายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards 2020
         
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น SET 
Awards 2020 จำนวน 605 บริษัท เตรียมมอบรางวัลปลายปี 2563
 
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ร่วมตลาดทุกกลุ่มดำเนินธุรกิจโดยสร้างเติบโตทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพอย่างสมดุล การมอบรางวัล SET Awards นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ
โดยในปี 2563 มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นรวม 605 บริษัท
ซึ่งจะประกาศและมอบรางวัลในช่วงปลายปี 2563

"จากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ที่เกิดขึ้นใน ทำให้การมอบรางวัล SET Awards 
ปีนี้จะพิจารณาเฉพาะกลุ่มรางวัล Business Excellence และงดการพิจารณากลุ่มรางวัล Sustainability
Excellence เนื่องด้วยกระบวนการพิจารณารางวัลดังกล่าว
บริษัทจดทะเบียนต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและระยะเวลาในการดำเนินการ จึงเกิดความไม่สะดวกในช่วงสถานการณ์
Covid-19 อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังคงส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล
้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง"
นายภากรกล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards 
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2020 กล่าวว่า
การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี
โดยรางวัลที่มอบมีความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
ได้รับการยอมรับว่าเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
และความยั่งยืนของตลาดทุนไทย สำหรับปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างยิ่ง
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างและรุนแรง
ทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าภาวะถดถอย
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทต้องปรับตัวและวางแผนการทำธุรกิจในอนาคต
รวมถึงเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค New Normal

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน โดยในกลุ่มรางวัล Business Excellence
ประกอบด้วย 7 รางวัลย่อย ได้แก่
  1) Best Investor Relations Awards
  2) Best Innovative Company Awards   
  3) Best Securities Company Awards
  4) Best Asset Management Company Award
  5) Best Company Performance Awards
  6) Best Deal of the Year Award
  7) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor 
สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการ SET Awards ในปีนี้ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2020
และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards
หรือสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 0 2009 9768

"SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________