รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2563 13:24:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7 เลขที่
 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ                      :
ที่ Esso/SET/008/63

  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เรื่อง  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ 
ได้กำหนดวันประชุมวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00
นาฬิกา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่
22 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ตามที่คณะกรรมการได้เคยอนุมัติไว้แล้วในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2563 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

วาระที่ 
2  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง
รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมาและรา
ยงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และ
เสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีขอ
งผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ 3  พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
  
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในรอบปี 2562 
ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติงดการจัดสรรผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ:  กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดิศักดิ์ 
แจ้งกมลกุลชัย (2) นางพัชรา
สังขพันธ์ (3) นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ และ (4) นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล
 
เนื่องจาก (1) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (2) นาง พัชรา สังขพันธ์ (3) นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ 
และ (4) นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการจึงมีความเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4
ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม 
รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้
(1)  กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท
(2)  กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 153,333 บาท
(3)  โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น 
กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใ
ดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795, นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599,
และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะ
กรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,600,000 บาท
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม 
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


    .....................................................................
    (นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้