รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2563 21:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการ การอนุมัติการเข้าลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
AYUD
แหล่งข่าว
AYUD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 31 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ 
เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ นายลักษณ์ ทองไทย
นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ และนายยาน-คริสเตียน ไรเซอไมเยอร์ ทั้งนี้
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการตำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ากลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ จำนวน 4 คน
ได้แก่ นายลักษณ์ ทองไทย นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ และนายยาน-คริสเตียน
ไรเซอไมเยอร์ และเห็นสมควรแต่งตั้ง นายพสุ โลหารชุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสรสิทธิ์
สุนทรเกศ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
------------------------------------------------------------------
ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 
รับทราบการลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้
-  รับทราบการลาออกของนายโรวัน ดี อาร์ซี่ และนางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม จากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
-  แต่งตั้งนางอนุชา ทวราชา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายโรวัน ดี อาร์ซี่ 
และแต่งตั้งนางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้